O projekcie

Projekt „PI-PWP Innowacyjny model współpracy pomiędzy uczelniami wyższymi i przedsiębiorstwami, oparty na systemie wdrażania nowych technologii” realizowany jest przez Centrum Innowacji i Transferu Technologii Akademii Techniczno-Humanistycznej, dzięki wsparciu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wartość projektu, trwajacego od 1 kwietnia 2012 roku do 30 listopada 2014, to blisko 1,2 mln zł.

Projekt to skomplikowane i pionierskie przedsięwzięcie polegające na testowaniu autorskiego modelu wspólnego wdrażania technologii przez uczelnię i firmy, przy jednoczesnym zaangażowaniu kadry akademickiej, studentów i pracowników przedsiębiorstw. Autorski model zaproponowany przez Centrum Innowacji i Transferu Technologii Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, powstał w oparciu o rozwiązania przyjęte na uczelniach słowackich. Po wdrożeniu i przetestowaniu rozwiązania na Akademii Techniczno-Humanistycznej będzie on upowszechniany na uczelniach w całym kraju.

Zgodnie bowiem z założeniami POKL projekty innowacyjne testujące (PIT) to projekty, których celem jest wypracowanie pewnego określonego rozwiązania. Następnie zaś upowszechnienie go i włączenie do głównego nurtu polityki i praktyki. Projekty te nastawione są na badanie i wdrażanie konkretnych nowych modeli, których niezbywalnym elementem jest innowacyjność. Pojmowana jako wsparcie grup zawodowych, rozwiązanie pewnego problemu czy wprowadzenie nowych, nieznanych dotąd na rynku narzędzi.

„PI-PWP Innowacyjny model współpracy pomiędzy uczelniami wyższymi i przedsiębiorstwami, oparty na systemie wdrażania nowych technologii” oparty jest o nowatorską metodę pozwalającą na wsparcie firm we wdrażaniu nowych technologii maszyn i urządzeń. Polega ona na alokacji maszyn we wczesnym etapie ich wdrażania na uczelni. Tam specjalnie powołane zespoły badawcze przeprowadzają proces uruchomienia i wdrożenia ich w warunkach laboratoryjnych. Dopiero przetestowaniu przez naukowców maszyny będą wykorzystywane w przemyśle. Rozwiązanie to odciąży i wesprze firmy w realizacji uciążliwego procesu wdrożeniowego. Dzięki zaangażowaniu doświadczonych naukowców będzie on krótszy i bardziej efektywny. Równocześnie realizowany będzie główny cel modelu czyli umożliwienie kadrze naukowej wykonywania prac B+R na rzecz firm uczelni na bardziej korzystnych niż obecnie warunkach, lecz wciąż pod patronatem uczelni.

Projekt realizowany przez Centrum Innowacji i Transferu Technologii Akademii Techniczno-Humanistycznej służyć ma bowiem rozwiązaniu problemu niekorzystnych uwarunkowań współpracy między uczelniami a sektorem biznesu. Przedsięwzięcie jest, co warto podkreślić, odpowiedzią na realny problem, z którym borykają się jednostki badawczo-rozwojowe w całym kraju. Jest nim zbyt małe zaangażowanie uczelni w działania B+R i niskie zainteresowanie przedsiębiorców ofertą jednostek naukowych w tym zakresie. Powodów takiego stanu rzeczy wymienić można wiele np. stereotypowe postrzeganie uczelni jako nieprzystającej do realiów biznesowych, brak wypracowanych wzorców współpracy przedsiębiorców i środowiska naukowego, niekorzystne uwarunkowania prawne, brak wiedzy dotyczącej komercjalizacji rozwiązań wśród naukowców.

Najistotniejsze cele szczegółowe projektu obejmują:

  • upowszechnienie innowacyjnego modelu współpracy uczelni wyższych z firmami w sferze B+R,
  • wzrost liczby usług B+R realizowanych przez wyższe uczelnie na rzecz firm,
  • wzrost liczby przedsiębiorstw zainteresowanych współpracą z uczelniami wyższymi,
  • wzrost zainteresowania kadry naukowej uczelni świadczeniem usług B+R,
  • adaptacja i dalsze rozwijanie w warunkach polskich dobrych praktyk wyniesionych ze słowackiego modelu współpracy z sektorem nauki (do 2012 roku).

W realizację przedsięwzięcia zaangażowani będą: Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej wraz z partnerami słowackimi: Uniwersytetem Technicznym w Żylinie oraz organizacją pozarządową CEIT n.o. w Żylinie. W projekcie wezmą udział pracownicy naukowi i przedsiębiorcy. Warto zaznaczyć iż do zespołu testującego zaangażowani zostaną także zdolni i zainteresowani tematyką innowacji studenci.

W wyniku projektu powstaną gotowe rozwiązania umożliwiające wdrożenie modelu w innych placówkach, m.in. zalecenia dotyczące ochrony własności intelektualnej; wzory kart zleceń i umów cywilnoprawnych, a także regulamin zaangażowania pracowników naukowych w badania komercyjne pod patronatem uczelni i procedury naboru kadru akademickiej do współpracy w realizacji usług B+R.

Upowszechnienie rezultatów projektu wpłynie na zwiększenie zainteresowania tematyką innowacji w regionie, a także na konkurencyjność regionalnej gospodarki, bogatszej o nowoczesne, innowacyjne ale i sprawdzone rozwiązania. Prezentacja projektu w wiodących placówkach akademickich w całym kraju pozwoli na stopniowe upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie poprawy zasad świadczenie usług B+R. A także podniesienie zbyt niskiej wciąż jeszcze świadomości korzyści i zalet, jakie przynosić może obustronna współpraca sektora nauki z biznesem.